Drukuj

Zastrzeżenia prawne

Tę stronę wydaje:

Michelin Polska S.A.
ul. Leonharda 9
10-454 Olsztyn
Polska
Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją prawną przed korzystaniem ze strony.
KLEBER jest nazwą handlową firmy Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, która w ramach działalności sprzedaje opony pod marką KLEBER.
Spółki grupy Michelin funkcjonują odrębnie i mają własną osobowość prawną. Jednak w trosce o ułatwienie przekazywania informacji przedstawionych na tej Stronie mogą być używane następujące terminy: "Michelin", "Grupa", "Grupa Michelin" i "my"; terminy te są używane w celu opisu wszystkich spółek grupy Michelin, z których każda wykonuje niezależnie swą działalność.

ARTYKUŁ 1: PRZEDMIOT

Celem niniejszej informacji jest ustalenie sposobu w jaki firma Michelin oddaje do dyspozycji użytkowników swoją Stronę internetową www.kleber.pl oraz warunków korzystania z tej strony przez internautów. Każdorazowe połączenie się ze Stroną www.kleber.pl jest podporządkowane przestrzeganiu niniejszej informacji prawnej. Michelin zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji tej informacji w dowolnym momencie. Dostęp i korzystanie ze Strony www.kleber.pl wiąże się z zaakceptowaniem niniejszej informacji prawnej. Jeżeli nie zgadzasz się z dalszymi zapisami radzimy nie korzystać z tej Strony.

ARTYKUŁ 2: DOSTĘP DO STRONY

Firma Michelin stara się, aby Strona była dostępna, nie ma jednak takiego obowiązku. Precyzujemy, że dostęp do strony może być utrudniony w celach konserwacyjnych, aktualizacji i z innych przyczyn, w szczególności natury technicznej. Firma Michelin w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do strony i za konsekwencje, jakie mogą z nich wyniknąć dla użytkowników strony.

ARTYKUŁ 3: PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Treści (w szczególności dane, dźwięki, informacje, ilustracje, logo, marki itp.) które widnieją lub są dostępne na stronie www.kleber.pl są chronione prawem autorskim lub innymi prawami własności intelektualnej i stanowią wyłączną własność osób, które je zamieściły. Kopiowanie, reprodukcja, prezentowanie w innym miejscu, adaptacja, zmiana, modyfikacja, rozpowszechnianie dowolnymi środkami całości lub części treści zawartych na stronie KLEBER, które należą do firmy lub osób trzecich, jest nielegalne za wyjątkiem sporządzenia jednej kopii na jednym komputerze przeznaczonej na wyłączny użytek osoby kopiującej. Elementy przedstawione na stronie mogą być zmieniane bez wcześniejszego ostrzeżenia i są oddane do dyspozycji bez żadnej gwarancji, wyrażonej ani domyślnej, i nie dają podstawy do żądania odszkodowania. Informacje i obrazy zawarte na stronie są chronione przez copyright © 2013 Michelin lub copyright partnerów firmy. Loga stanowią chronioną markę.

ARTYKUŁ 4: WYKORZYSTANIE DOKUMENTÓW

Dokumenty pochodzące ze strony www.kleber.pl nie mogą być kopiowane, reprodukowane, publikowane, przekazywane ani rozpowszechniane w żaden sposób, oprócz przypadku zapisania dokumentów na komputerze do wykorzystania osobistego, w celach nie handlowych. W takim przypadku należy zachować niezmienione informacje o własności. Zmiana i modyfikacja dokumentów lub wykorzystanie ich w innym celu stanowi złamanie praw własności Michelin lub osób trzecich.

ARTYKUŁ 5: POCZTA ELEKTRONICZNA

W celu skontaktowania się z Michelin drogą elektroniczną użytkownik powinien wypełnić formularz korespondencji elektronicznej dostępny na stronie www.kleber.pl. Odpowiedzi przesłane przez Michelin na pocztę elektroniczną nie mogą być traktowane ani stanowić dowodu na wykonywanie działalności reklamowej, promocyjnej lub handlowej na terenie kraju odbiorcy odpowiedzi.

ARTYKUŁ 6: LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dokumenty i informacje rozpowszechniane na stronie www.kleber.pl są dostarczone "w stanie", bez gwarancji wyrażonej ani domyślnej. Michelin zastrzega sobie prawo do zmiany i korygowania treści strony w dowolnym momencie, bez wcześniejszego ostrzeżenia. Michelin nie ponosi odpowiedzialności za zakażenie wirusem sprzętu informatycznego użytkowników wynikające z rozpowszechniania wirusa lub innych uszkodzeń informatycznych. Użytkownik strony powinien zadbać o odpowiedni środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych i/ lub oprogramowania przed ewentualnym zakażeniem wirusami krążącymi w Internecie. W żadnym przypadku firma Michelin, jej pracownicy, dostawcy lub partnerzy nie mogą ponosić odpowiedzialności umownej, karnej i innej za szkody pośrednie lub bezpośrednie, incydentalne lub innego rodzaju, w szczególności finansowe lub handlowe, wynikające z korzystania ze strony lub z informacji uzyskanych ze strony.
Strona www.kleber.pl może zawierać linkowanie proste lub ukryte do stron partnerów Michelin lub osób trzecich. Michelin nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i tym samym nie ponosi odpowiedzialności za ich dostępność, treść, reklamy, produkty i/ lub usługi dostępne na stronach lub za ich pośrednictwem. Firma Michelin nie jest zatem odpowiedzialna za szkody pośrednie lub bezpośrednie, jakie mogą wyniknąć przy okazji dostępu użytkownika do strony partnera lub korzystania z tej strony, nieprzestrzeganiu przepisów przez treści i serwisy lub z naruszenia praw osób trzecich. Michelin nie ponosi odpowiedzialności za informacje, materiały i oprogramowanie stron połączonych linkami hipertekstowymi ze stroną www.kleber.pl.
Niektóre informacje prezentowane na Stronie zostały dostarczone przez zewnętrznych dostawców Michelin. Dostawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treści i usługi dostarczone Michelin na stronę www.kleber.pl. Firma Michelin nie ponosi zatem odpowiedzialności za błędy, przerwy i terminy przekazywania informacji i ich konsekwencje.

ARTYKUŁ 7: WŁAŚCIWE PRAWO

Spory dotyczące Strony lub niniejszej informacji prawnej będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby wydawcy według prawa polskiego. Korzystanie ze Strony www.kleber.pl oznacza wyrażenie zgody na stosowanie niniejszej klauzuli prawnej. W przypadku, gdy jeden z zapisów niniejszej informacji zostanie uznany za nielegalny, nieważny lub nie mający zastosowania, z dowolnej przyczyny, zostanie uznany za niestanowiący części niniejszej informacji i nie wpłynie na ważność i stosowanie pozostałych zapisów.

ARTYKUŁ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYC

Co do zasady, można odwiedzać naszą Stronę bez konieczności podawania swojej tożsamości i dostarczania danych osobowych. Jednakże firma Michelin może czasami prosić o takie informacje, na przykład w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, dostarczenie usługi, przetwarzanie zamówienia lub w celach marketingowych. Dane zebrane za pośrednictwem naszej Strony są przeznaczone dla Michelin i wybranych partnerów i/ lub świadczeniodawców, do których firma się zwraca.
W celu dostarczenia niektórych usług, poruszania się w pewnych częściach strony lub uczestniczenia w konkursach i ofercie promocyjnej może się okazać konieczne założenie konta użytkownika - przy tej okazji Michelin zbiera dane osobowe takie jak adres mailowy. Informacje te są obowiązkowe do korzystania z tego typu serwisu. Rejestracja może ewentualnie prowadzić do utworzenia loginu i/ lub hasła, które mają charakter osobisty i poufny. Jesteś jedyną osobą odpowiadającą za skutki ich użytkowania.
Cookies:
W celu zapewnienia usługi najwyższej jakości Michelin zbiera anonimowe dane dotyczące poruszania się na Stronie (odwiedzane strony, data i godzina odwiedzin...). Michelin może wykorzystać te dane do analizowania tendencji i ustalenia statystyk i badania Xiti. Więcej informacji pod linkiem.
Informujemy, że możesz odmówić wyrażenia zgody na rejestrację cookies. Jednak w przypadku niewyrażenia zgody możesz nie mieć dostępu do niektórych części Strony.
Prawo dostępu, korekty i usuwania danych:
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku masz prawo wglądu do swoich danych, jak również możliwość ich poprawiania oraz usunięcia wskutek odwołania zgody.
Aby skorzystać z tego prawa wystarczy wysłać list na adres:
Michelin Polska S.A.
ul. Leonharda 9
10-454 Olsztyn
Polska
Nasza Strona może zawierać linkowanie do innych stron. Informujemy, że Michelin nie dzieli się danymi osobowymi z tymi stronami. Informujemy, że podczas odwiedzania naszej Strony możesz podlegać innym praktykom ochrony danych osobowych, których Michelin nie kontroluje i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
W celu uzyskania więcej informacji należy odnieść się do praktyk Michelin w zakresie Danych Osobowych.

Wydawca Strony:
Michelin Polska S.A.
ul. Leonharda 9
10-454 Olsztyn
Polska

Serwer:
Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
Tel: +353 1 7063476