PROGRAM TRUST

Zaufaj swojej decyzj

Nie zawahasz się nigdy więcej! Już nie tylko osiągi naszych opon, ale teraz także program KLEBER TRUST dadzą Ci 100% satysfakcji albo w ciągu 30 dni otrzymasz zwrot pieniędzy za każdą oponę.
 
1
Kup

2 lub 4 sztuki opon KLEBER.

2
W razie niezadowolenia, zwróć opony sprzedawcy

w punkcie sprzedaży, w którym opony KLEBER zostały zamontowane. W ciągu 30 dni od daty zakupu opon i poproś o ich demontaż.

3
Wypełnij formularz reklamacyjny

poniżej i  załącz wszystkie dokumenty niezbędne do otrzymania zwrotu pieniędzy.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

TYP OPONY
  • summer
  • winter
Faktura za zakupione opony (PDF maks. 5 Mb)
Faktura za montaż i demontaż opon (PDF maks. 5 Mb)
Zdjęcie zwróconych opon po demontażu i zniszczeniu (JPG/PDF - maks. 5 Mb)

 WARUNKI -GWARANCJI-SATYSFAKCJI KLEBER-TRUST

 

W przypadku braku pełnego zadowolenia, Michelin zwróci nabywcy całą cenę zakupu przelewem na konto bankowe(„Gwarancja Satysfakcji KLEBER TRUST"). Oferta obowiązuje od 1 kwietnia 2018 do 31 grudnia 2026r. W przypadku braku pełnego zadowolenia z opon Kleber, Michelin zwróci 100% ceny zakupu, jeżeli w jednym zakupie (tj. na jednej fakturze) nabyto 2 lub 4 identyczne opony KLEBER (turystyczne/osobowe, 4x4, do SUV-ów, dostawcze, letnie/wielosezonowe/zimowe) (dalej zwane „Oponami”) na następujących warunkach:

 

1 - Kupujący jest osobą fizyczną – prywatnym nabywcą („Uczestnik”), który kupił 2 lub 4 identyczne Opony (na jednej fakturze).

 

2 - Zakup Opon odbędzie się w okresie obowiązywania programu Gwarancja Satysfakcji KLEBER TRUST („Program”) trwającego od 1 kwietnia do 31 grudnia 2026 r. i będzie dotyczyć zakupu Opon Uczestnika u sprzedawcy prowadzącego działalność w Polsce. Oferta jest ograniczona do jednego żądania zwrotu pieniędzy na Uczestnika i na pojazd.

 

3 - Jeżeli w ciągu 30 dni od daty zakupu Opon Uczestnik nie będzie całkowicie zadowolony z Opon, Opony zostaną zdemontowane przez sprzedawcę, u którego je zamontowano. Opony stają się własnością Michelin.

 

Aby skorzystać z Gwarancji Satysfakcji KLEBER TRUST, w ciągu 30 dni od daty zakupu Opon należy wykonać następujące czynności: zdemontować Opony u sprzedawcy, u którego je Aby skorzystać z Gwarancji Satysfakcji KLEBER TRUST, w ciągu 30 dni od daty zakupu Opon należy wykonać następujące czynności: 

  1.  zdemontować Opony u sprzedawcy, u którego je zamontowano,
  2. wejść na stronę www.kleber.pl wypełnić formularz reklamacji w celu aktywacji Gwarancji Satysfakcji KLEBER TRUST i załączyć następujące dokumenty: 

      - Skan lub zdjęcie faktury za zakupione Opony. Dane Uczestnika i sprzedawcy muszą być wyraźnie widoczne na fakturze, a zdjęcie lub skan muszą być czytelne. Skan lub zdjęcie faktury za montaż Opon.

      - Faktura za montaż i faktura za zakup Opon mogą być jedną fakturą i muszą być czytelne.

      - Skan lub zdjęcie faktury za demontaż Opon. Montaż i demontaż opon muszą być wykonane u tego samego sprzedawcy, a skan lub zdjęcie muszą być czytelne.

      - Podać numer konta bankowego, numer telefonu i dane Uczestnika, które umożliwią Michelin dokonanie zwrotu pieniędzy zgodnie z informacją na stronie internetowej.

      - Zdjęcia kompletu zniszczonych Opon, które zostały pocięte przez właściwych przedstawicieli sprzedawcy. Na zdjęciach musi być widoczny pocięty bieżnik i napis znajdujący się na boku opony (rozmiar opony, nazwa).

 

4 - Wszystkie koszty i wydatki związane z montażem i demontażem ponosi Uczestnik. Michelin nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu.

 

5 - W ciągu 8 tygodni od otrzymania przez Michelin formularza reklamacji Uczestnik otrzyma przelewem bankowym zwrot pieniędzy za zakupione Opony włącznie z podatkiem VAT. Zwrot pieniędzy będzie zrealizowany za pośrednictwem podmiotu zewnętrznego – Firmy Bosch działającej w imieniu Michelin w celu dokonania zwrotu

 

6 - Opony zdemontowane zostaną zniszczone przez sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opon nie wolno wyrzucać, przekazywać ani odsprzedawać.

 

7 - Uczestnik otrzyma zwrot ceny zakupu Opon (w przypadku zakupu całych kół cena nie będzie obejmować felg). Wykluczone są uszkodzenia Opon na skutek aktów wandalizmu, wypadku lub niewłaściwej obsługi Opon. Program organizowany jest na terenie Polski i obejmuje jedno żądanie zwrotu pieniędzy na Uczestnika i na pojazd po przedstawieniu oryginalnej faktury z datą zakupu Opon zawierającej dane kontaktowe klienta, który ją przesłał. Michelin nie będzie pokrywać kosztów związanych ze zwrotem lub demontażem opon. Faktura musi być wystawiona na imię i nazwisko klienta, kompletna, posiadać nagłówek firmy sprzedającej opony oraz w pełni czytelną datę. W przeciwnym razie faktura zostanie uznana za nieważną. Wszelkie niekompletne, nieczytelne, fałszywe żądania lub żądania otrzymane poza terminem, z terytorium (kraj zakupu), które nie jest objęte Ofertą lub żądania dotyczące produktów nieobjętych niniejszą Ofertą będą uznane za nieważne.

 

8 - Administratorem danych osobowych Uczestników jest Michelin Polska S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn („Administrator“), Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Zofia Ramus.

 

9 - Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 – tekst jednolity), z uwzględnieniem warunków formalnych, technicznych i organizacyjnych przewidzianych w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). Od 25 maja 2018 r. wszelkie przetwarzanie danych przez Administratora będzie także zgodne z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119, s. 1; „RODO").

 

10 - Z Administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt.9.

 

11 - Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji Oferty i kontaktu z Uczestnikami, jak też w innych celach zgodnych z obowiązującym prawem, o ile jest to wymagane do realizacji umowy, a także w celu marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b oraz pkt. f RODO.

 

12 - W celu skorzystania z Oferty od Uczestników zbierane będą następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu, numer rachuku bankowego.

 

13 - Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny w celu realizacji Oferty, a po jej zakończeniu przez okres 10 lat w formie zarchiwizowanej. Administrator będzie przetwarzał podane przez Uczestnika dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego przez okres trwania Oferty, a po jej zakończeniu przez okres 12 miesięcy, chyba że Uczestnik wcześniej wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w tym celu. 14 - Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, firmie Bosch, [Michelin Węgry, Michelin Rumunia, Michelin Francja i pozostałych Spółek Grupy Michelin***] przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

 

15 - Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

16 - Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

 

17 - W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli wobec danych przetwarzanych w celach marketingowych, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

18 - W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu realizacji Oferty Uczestnikom przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

19 - Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

20 - Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 

21 - Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Ofercie. Odmowa podania danych będzie skutkowała niemożnością zawarcia i realizacji umów z Administratorem, a przede wszystkim: niemożnością skorzystania z Oferty. Powyższe nie dotyczy danych przetwarzanych w celach marketingowych.

 

22 - Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora można uzyskać pod adresem strony internetowej: https://www.michelin.pl/zawartosc-strony/polityka-prywatnosci

 

23 - Michelin nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdyby nie było możliwości realizacji Oferty na niniejszych warunkach z powodu wystąpienia zdarzeń niezależnych od woli Michelin, takich jak rozprzestrzenianie się wirusów, wykrycie błędów, problemy z siecią, problemy spowodowane dostępem do danych przez osoby nieuprawnione, oszustwa, problemy techniczne i/lub problemy związane z usługami pocztowymi lub jeśli firma Michelin będzie zmuszona zakończyć Ofertę, skrócić lub przedłużyć, anulować lub nawet zmienić termin obowiązywania Oferty przedstawiony w niniejszym dokumencie.

 

24 - Skorzystanie Uczestnika z Oferty wymaga zaakceptowania niniejszych warunków bez ograniczeń i zastrzeżeń. W przypadku trudności w interpretacji lub zastosowania niniejszych warunków uczestnictwa Michelin zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestników, którzy w oczywisty sposób postąpili nieuczciwie.

 

25 - Michelin zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Ofercie lub niniejszych warunkach w dowolnym momencie i bez uprzedzenia, z zastrzeżeniem praw nabytych przez Uczestnika.

 

26 - W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.


You are using a web browser not supported
You are using a website browser that is not supported by this website. This means that some functionality may not work as intented. This may result in strange behaviors when browsing round. Use or updgrade/install one of the following browsers to take full advantage of this website
IE
firefox 66+
chrome 72+
edge 17+
safari 12+
opera 58+